TIP, Retno Nugroho Whidhiasih, Sugi Guritman dan Prapto Tri Supriyo