TIP, Andasuryani, Yohanes Aris Purwanto, I Wayan Budiastra, Khaswar Syamsu