(1)
Muhklisani; KartiP. D. M.; PrihantoroI. Aklimatisasi Dan Respon Pertumbuhan Mutan Leucaena Leucocephala Varietas Tarramba Teradaptasi Asam: Acclimatization and Growth Respond of The Acid-Adapted Mutant of Leucaena Leucocephala Cv. Tarramba . JINTP 2021, 19, 66-70.