[1]
AliM. S., ArifinH. S., and ArifinN. H., “The Dynamic of Pekarangan Selahuni 2 Homlet, Ciomas Rahayu Village, Bogor”, JPSL, vol. 10, no. 3, pp. 364-373, Oct. 2020.