(1)
AliM. S.; ArifinH. S.; ArifinN. H. The Dynamic of Pekarangan Selahuni 2 Homlet, Ciomas Rahayu Village, Bogor. JPSL 2020, 10, 364-373.