SoeyonoG., WidhyariS. D., AfifahS. L. N., AngestiS. I., KhoirunnisaI., KhaeriyahI., MaulaniR. N., & AyuB. L. (2020). Mastektomi pada kambing peranakan etawa (Capra aegagrus hircus). ARSHI Veterinary Letters, 4(2), 29-30. https://doi.org/10.29244/avl.4.2.29-30