(1)
SoeyonoG.; WidhyariS. D.; AfifahS. L. N.; AngestiS. I.; KhoirunnisaI.; KhaeriyahI.; MaulaniR. N.; AyuB. L. Mastektomi Pada Kambing Peranakan Etawa (Capra Aegagrus Hircus). ARSHI vet lett 2020, 4, 29-30.