Yuyun Yumairoh, Sri Mudiastuti, Suryono Suryokusumo, Gustini Syahbirin dan