Basuni Hamzah, Rahmaniar, Amin Rejo, Gatot Priyanto,