TIP, Muhammad Romli, Suprihatin, Nastiti S. Indrasti, Angga Y. Aryanto