Dede Hermawan, Ika Amalia Kartika,Ariska Duti Lina, Ono Suparno,