Ono Suparno,Danu Ariono, Ika Amalia Kartika, Desita Dwi Kurnia Sari,Auradelia Febrian Pahan,