Vol 13, No 4 (2017)

Table of Contents

Articles

Nurasiah Djaenuddin, Nurnina Nonci, Amran Muis
113
Desta Andriani, Suryo Wiyono, Widodo Widodo
119
Polikarpia Wilhelmina Bani, Budi Setiadi Daryono, Purnomo Purnomo
127
Siti Tri Wahyuni, Ali Nurmansyah, Giyanto Giyanto
136
Ariny Prasetya, Kikin Hamzah Mutaqin, Meity Suradji Sinaga, Giyanto Giyanto
145